ਰੱਬ (ਕਵਿਤਾ)

ਮੁਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੱਗ   

Email: ghagfarms@yahoo.com
Phone: +1 530 695 1318
Address: Ghag farms 8381 Kent Avenue Live Oak
California United States
ਮੁਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੱਗ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਥੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ


ਰਬ ਨਾਂ ਅਜ ਤਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਠਾ 
ਨਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਿਖਾਇਆ
ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚੀਂ ਸਭ ਨੇ 
ਉਸ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾਇਆ
ਕੋਈ ਕਹੇ ਉਹ ਕਾਲਾ ਸ਼ਾਮ ਹੈ
ਕੋਈ ਕਹੇ ਉਹ ਗੋਰਾ
ਕੋਈ ਕਹੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ
ਕੋਈ ਕਹੇ ਉਹ ਭੋਲਾ
ਕੋਈ ਕਹੇ ਉਹ ਕੇਸਾ ਧਾਰੀ
ਕੋਈ ਕਹੇ ਉਹ ਗੰਜਾ
ਕੋਈ ਕਹੇ ਉਹ ਸਜਿਆ ਵਜਿਆ
ਕੋਈ ਕਹੇ ਉਹ ਨੰਗਾ
ਮੈਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ
ਕੋਈ ਨਾਂ 
ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੁਫਰ ਤੋਲਿਆ
ਕੋਈ ਨਾਂ
ਕੋਈ ਕਹੇ ਉਹ ਪਰਬਤੀਂ ਰਹਿੰਦਾ
ਕੋਈ ਕਹੇ ਸ਼ਿਵਦੁਆਲੇ
ਕਿਸੇ ਲਈ ਉਹ ਵਿਚ ਮਸੀਤੀਂ 
ਕੋਈ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਭਾਲੇ
ਕੋਈ ਮੰਦਰੀਂ ਟਲ ਵਜਾ ਕੇ 
ਸੁਤੇ ਨੂੰ ਜਗਾਵੇ
ਕੋਈ ਉਚੀ ਮਾਰਕੇ ਵਾਜਾਂ
ਰੁਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਵੇ
ਖੜਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਟਲੀਆਂ ਨਾਲ
ਕੋਈ ਉਸ ਦਾ ਦਿਲ ਪਰਚਾਵੇ
ਇਨੇ ਟੰਟੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ 
ਫੇਰ ਵੀ ਹਥ ਨਾ ਅਵੇ
ਮੈਂ ਕੋਈ ਝੂੁਠ ਬੋਲਿਆ 
ਕੋਈ ਨਾਂ
ਠੇਕੇਦਾਰ ਜੋ ਰਬ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏ
ਉਹੀ ਐਸ਼ ਉਡਾਂਉਂਦਾ
ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਿਟ ਲੈ ਕੇ
ਫੋਕਾ ਰੋਹਬ ਜਮਾਂਉਂਦਾ
ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਗਲ ਤਾਗਾ ਪਾ ਕੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ
ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸਦੀ ਸੁਨੱਤ ਕਰਕੇ
ਵਸ ਆਪਣੇ ਕੀਤਾ
ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਕੇਸ ਵਧਾ ਕੇ
ਏਡੇ ਪਾਏ ਪਲੇਚੇ
ਕੋਈ ਦਾਰੂ ਦਾ ਘੁਟ ਵਿਖਾ ਕੇ
 ਲੈ ਵੜਿਆ ਏ ਠੇਕੇ
ਮੈਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ
ਕੌਈ ਨਾਂ………
ਮਾੜਾ ਉਸਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਡਰਦਾ
ਤਕੜਾ ਡਰੇ ਨਾਂ ਭੋਰਾ
ਮਾੜੇ ਦਾ ਮਥਾ ਘਸ ਜਾਂਦਾ 
ਤਕੜਾ ਹੋਏ ਨਾਂ ਦੋਹਰਾ
ਮਾੜਾ ਗਲ ਵਿਚ ਪਲਾ ਪਾਕੇ
 ਭੁਲਾਂ ਪਿਆ ਬਖਸ਼ਾਵੇ
ਤਕੜਾ ਲੈ ਲਡੂਆਂ ਦੀ ਥਾਲੀ
ਉਸਨੂ ਭੋਗ ਲਗਾਵੇ
ਲਗਦਾ ਰਬ ਤਕੜੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ
ਤੇ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਡਰਾਵੇ
ਤਕੜਾ ਸਦਾ ਹੀ ਜੋਰ ਕਰੇਂਦਾ 
ਮਾੜਾ ਠੇਡੇ ਖਾਵੇ
ਮੈਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ
ਕੋਈ ਨਾਂ……..
ਏਡੀ ਤਾਣੀ ਉਲਝ ਗਈ ਘੱਗ
ਕੌੋਣ ਜਾਣੇ ਰਬ ਕਿਹੜਾ
ਉਸ ਦੇ ਪਾਸ ਹੈ ਕਿਡੀ ਤਾਕਤ
ਕਿਡਾ ਉਸਦਾ ਵਿਹੜਾ
ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਹੀ
ਪਾਇਆ ਸਾਰਾ ਬਖੇੜਾ
ਰਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਖੂੁਨ ਖਰਾਬੇ
ਨਿਤ ਹੀੇ ਝੰਜਾ ਝੇੜਾ
ਮੈਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ 
…ਕੋਈ ਨਾ…………
ਇਕ ਵੇਰ ਜੇ ਜੇਰਾ ਕਰਕੇ 
ਆ ਜਾਂਏਂ ਤੂੰ ਰਬਾ
ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰੀਂ ਨਾਂ
ਪੀਚਾਂ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਊ ਮੁਰੱਬਾ
ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੁਗਡੁਗੀ ਦੇ ਕੇ
ਠੂਠਾ ਹਥ ਫੜਾਈਏ 
ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਫਸਾਦ ਜੋ ਹੁੰਦੇ
ਉਸ ਦੀ ਕਲਾ ਮੁਕਾਈਏ
ਭਲਮਣਸਊ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਲਈਂ
ਜੇ ਤੇਰੀ ਗਲ ਚਲੇ
ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਜਾਂ ਜਗ ਤੇ ਹੋਇਆ
ਹੋ ਜਾਊ ਤੇਰੀ ਬਲੇ ਬਲੇ
ਖੁਸਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਦੁਖ ਏਨਾ
ਝਲ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਬਾ
ਸੰਗ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਛਡ ਕੇ
ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਤੈਨੂੰ ਕਬਾ
ਰਬਾ ਈ ਓ ਉਹ ਮੇਰਿਆ ਰਬਾ
ਮੈਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ 
ਕੋਈ ਨਾ