ਅਜੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੂਰ ਹੈ ।
ਹਰ ਭੌਰਾ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ । ।

ਸੋਚ ਹਨ੍ਹੇਰੇ ਜਕੜੀ ਹੈ ,
ਚੰਨ ਲਗਦਾ ਬੇਨੂਰ ਹੈ ।

ਰੰਗਲੇ ਹਾਸੇ ਮੋਏ ਨੇ ,
ਸੱਧਰਾਂ ਮੁੱਕਾ ਪੂਰ ਹੈ ।

ਸੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਬਸੇਰਾ ਹੈ ,
ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਮਗਰੂਰ ਹੈ ।

ਸੱਚਾ ਫਾਂਸੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ,
ਬਦਨ ਵੇਚਦੀ ਹੂਰ ਹੈ ।

ਗੀਤ ਦਰਦ ਪਰੋਏ ਨੇ ,
ਅੱਖਰ ਰੱਤ ਸੰਧੂਰ ਹੈ ।

ਵੇਖ ਅਜਬ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ,
ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਰੰਜੂਰ ਹੈ ।