ਪ੍ਰਸ਼ਨ - ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ?

ਉੱਤਰ - ਇਸ ਪੰਨੇ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਲਿਖਾਰੀ ਦੇ ਨਾਮ, ਪਤੇ ਤੋ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਉਸ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਉਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਚਨਾ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਖੁਲ ਜਾਵੇਗੀ । ਰਚਨਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀ ਹੋਰ ਰਚਨਾ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰ ਕੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ।

ਅਨਮੋਲ ਕੌਰ   

Email: iqbal_it@telus.net
Address:
Canada

ਤੁਸੀਂ ਅਨਮੋਲ ਕੌਰ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ । ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਥੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ

 •    ਮਤਲਬੀ / ਅਨਮੋਲ ਕੌਰ (ਕਹਾਣੀ - ਫਰਵਰੀ, 2013)
 •    ਆਪੇ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਈ / ਅਨਮੋਲ ਕੌਰ (ਕਹਾਣੀ - ਅਕਤੂਬਰ, 2012)
 •    ਇਹ ਕਿਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ / ਅਨਮੋਲ ਕੌਰ (ਕਹਾਣੀ - ਅਗਸਤ, 2012)
 •    ਵੱਖਰੇ ਹੰਝੂ / ਅਨਮੋਲ ਕੌਰ (ਕਹਾਣੀ - ਜੂਨ, 2012)
 •    ਬਰਾਬਰਤਾ / ਅਨਮੋਲ ਕੌਰ (ਕਹਾਣੀ - ਅਪ੍ਰੈਲ, 2012)
 •    ਛੱਬੀ ਜਨਵਰੀ / ਅਨਮੋਲ ਕੌਰ (ਕਹਾਣੀ - ਮਾਰਚ, 2012)
 •    ਘਰ ਦਾ ਨਾ ਘਾਟ ਦਾ / ਅਨਮੋਲ ਕੌਰ (ਕਹਾਣੀ - ਫਰਵਰੀ, 2012)
 •    ਗ਼ਮ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ / ਅਨਮੋਲ ਕੌਰ (ਕਹਾਣੀ - ਦਸੰਬਰ, 2011)
 •    ਗੁੱਝਾ ਭੇਦ / ਅਨਮੋਲ ਕੌਰ (ਕਹਾਣੀ - ਨਵੰਬਰ, 2011)
 •    ਡਰ ਤਿੰਨ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ / ਅਨਮੋਲ ਕੌਰ (ਕਹਾਣੀ - ਅਕਤੂਬਰ, 2011)
 •    ਕਿਉਂ ਚਲੀ ਗਈ ? / ਅਨਮੋਲ ਕੌਰ (ਕਹਾਣੀ - ਅਗਸਤ, 2011)
 •    ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ / ਅਨਮੋਲ ਕੌਰ (ਕਹਾਣੀ - ਜੁਲਾਈ, 2011)
 •    ਹੀਣਭਾਵਨਾ / ਅਨਮੋਲ ਕੌਰ (ਕਹਾਣੀ - ਜੂਨ, 2011)
 •    ਧੰਨ ਕੌਰ / ਅਨਮੋਲ ਕੌਰ (ਕਹਾਣੀ - ਮਾਰਚ, 2013)
 •    ਭਰਮ ਭੂਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਬੇ / ਅਨਮੋਲ ਕੌਰ (ਕਹਾਣੀ - ਜੂਨ, 2013)
 •    ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ / ਅਨਮੋਲ ਕੌਰ (ਪਿਛਲ ਝਾਤ - ਸਤੰਬਰ, 2013)
 •    ਆਸ / ਅਨਮੋਲ ਕੌਰ (ਕਵਿਤਾ - ਨਵੰਬਰ, 2013)
 •    ਦਸਤਾਰ / ਅਨਮੋਲ ਕੌਰ (ਕਹਾਣੀ - ਅਕਤੂਬਰ, 2013)
 •    ਸਭੇ ਸਾਝੀਵਾਲ ਸਦਾਇਨਿ / ਅਨਮੋਲ ਕੌਰ (ਕਹਾਣੀ - ਜਨਵਰੀ, 2014)
 •    ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ / ਅਨਮੋਲ ਕੌਰ (ਕਹਾਣੀ - ਮਾਰਚ, 2014)
 •    ਉਸੇ ਰਾਹ ਵੱਲ / ਅਨਮੋਲ ਕੌਰ (ਕਹਾਣੀ - ਜੁਲਾਈ, 2014)
 •    ਉਹ ਮੂਵ ਹੋ ਗਈ / ਅਨਮੋਲ ਕੌਰ (ਕਹਾਣੀ - ਅਗਸਤ, 2014)
 •    ਫੇਸਬੁੱਕ / ਅਨਮੋਲ ਕੌਰ (ਕਹਾਣੀ - ਸਤੰਬਰ, 2014)
 •    ਸਭ ਅੱਛਾ ਹੈ / ਅਨਮੋਲ ਕੌਰ (ਕਹਾਣੀ - ਫਰਵਰੀ, 2015)
 •    ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਮੌਤ / ਅਨਮੋਲ ਕੌਰ (ਕਹਾਣੀ - ਮਈ, 2015)
 •    ਹੋਰ ਹੀ ਗੱਲ / ਅਨਮੋਲ ਕੌਰ (ਕਹਾਣੀ - ਅਕਤੂਬਰ, 2016)
 •    ਬਨਾਉਟੀ ਰਿਸ਼ਤਾ / ਅਨਮੋਲ ਕੌਰ (ਕਹਾਣੀ - ਮਈ, 2018)
 •    ਕੁੜੀ ਕਨੇਡਾ ਦੀ (ਕਿਸ਼ਤ 2) / ਅਨਮੋਲ ਕੌਰ (ਨਾਵਲ - ਸਤੰਬਰ, 2018)
 •    ਕੁੜੀ ਕਨੇਡਾ ਦੀ (ਕਿਸ਼ਤ3) / ਅਨਮੋਲ ਕੌਰ (ਨਾਵਲ - ਅਕਤੂਬਰ, 2018)
 •    ਕੁੜੀ ਕਨੇਡਾ ਦੀ (ਕਿਸ਼ਤ 4) / ਅਨਮੋਲ ਕੌਰ (ਨਾਵਲ - ਨਵੰਬਰ, 2018)
 •    ਕੁੜੀ ਕਨੇਡਾ ਦੀ (ਕਿਸ਼ਤ 5) / ਅਨਮੋਲ ਕੌਰ (ਨਾਵਲ - ਦਸੰਬਰ, 2018)
 •    ਕੁੜੀ ਕਨੇਡਾ ਦੀ (ਕਿਸ਼ਤ 6) / ਅਨਮੋਲ ਕੌਰ (ਨਾਵਲ - ਜਨਵਰੀ, 2019)
 •    ਕੁੜੀ ਕਨੇਡਾ ਦੀ (ਕਿਸ਼ਤ 7) / ਅਨਮੋਲ ਕੌਰ (ਨਾਵਲ - ਫਰਵਰੀ, 2019)
 •    ਕੁੜੀ ਕਨੇਡਾ ਦੀ (ਕਿਸ਼ਤ 8) / ਅਨਮੋਲ ਕੌਰ (ਨਾਵਲ - ਮਾਰਚ, 2019)
 •    ਕੁੜੀ ਕਨੇਡਾ ਦੀ (ਕਿਸ਼ਤ 9) / ਅਨਮੋਲ ਕੌਰ (ਨਾਵਲ - ਅਪ੍ਰੈਲ, 2019)
 •    ਕੁੜੀ ਕਨੇਡਾ ਦੀ (ਕਿਸ਼ਤ 10) / ਅਨਮੋਲ ਕੌਰ (ਨਾਵਲ - ਮਈ, 2019)
 •    ਕੁੜੀ ਕਨੇਡਾ ਦੀ (ਕਿਸ਼ਤ 11) / ਅਨਮੋਲ ਕੌਰ (ਨਾਵਲ - ਜੂਨ, 2019)
 •    ਕੁੜੀ ਕਨੇਡਾ ਦੀ (ਆਖਰੀ ਕਿਸ਼ਤ ) / ਅਨਮੋਲ ਕੌਰ (ਨਾਵਲ - ਜੁਲਾਈ, 2019)
 •    ਕੁੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ( ਕਿਸ਼ਤ 1) / ਅਨਮੋਲ ਕੌਰ (ਨਾਵਲ - ਅਗਸਤ, 2018)
 •    ਖੋਜ਼ / ਅਨਮੋਲ ਕੌਰ (ਕਹਾਣੀ - ਜੂਨ, 2019)

 • ਲੜੀਵਾਰ

 •    ਕੁੜੀ ਕਨੇਡਾ ਦੀ (ਕਿਸ਼ਤ 2) / ਅਨਮੋਲ ਕੌਰ (ਨਾਵਲ - ਸਤੰਬਰ, 2018)
 •    ਕੁੜੀ ਕਨੇਡਾ ਦੀ (ਕਿਸ਼ਤ3) / ਅਨਮੋਲ ਕੌਰ (ਨਾਵਲ - ਅਕਤੂਬਰ, 2018)
 •    ਕੁੜੀ ਕਨੇਡਾ ਦੀ (ਕਿਸ਼ਤ 4) / ਅਨਮੋਲ ਕੌਰ (ਨਾਵਲ - ਨਵੰਬਰ, 2018)
 •    ਕੁੜੀ ਕਨੇਡਾ ਦੀ (ਕਿਸ਼ਤ 5) / ਅਨਮੋਲ ਕੌਰ (ਨਾਵਲ - ਦਸੰਬਰ, 2018)
 •    ਕੁੜੀ ਕਨੇਡਾ ਦੀ (ਕਿਸ਼ਤ 6) / ਅਨਮੋਲ ਕੌਰ (ਨਾਵਲ - ਜਨਵਰੀ, 2019)
 •    ਕੁੜੀ ਕਨੇਡਾ ਦੀ (ਕਿਸ਼ਤ 7) / ਅਨਮੋਲ ਕੌਰ (ਨਾਵਲ - ਫਰਵਰੀ, 2019)
 •    ਕੁੜੀ ਕਨੇਡਾ ਦੀ (ਕਿਸ਼ਤ 8) / ਅਨਮੋਲ ਕੌਰ (ਨਾਵਲ - ਮਾਰਚ, 2019)
 •    ਕੁੜੀ ਕਨੇਡਾ ਦੀ (ਕਿਸ਼ਤ 9) / ਅਨਮੋਲ ਕੌਰ (ਨਾਵਲ - ਅਪ੍ਰੈਲ, 2019)
 •    ਕੁੜੀ ਕਨੇਡਾ ਦੀ (ਕਿਸ਼ਤ 10) / ਅਨਮੋਲ ਕੌਰ (ਨਾਵਲ - ਮਈ, 2019)
 •    ਕੁੜੀ ਕਨੇਡਾ ਦੀ (ਕਿਸ਼ਤ 11) / ਅਨਮੋਲ ਕੌਰ (ਨਾਵਲ - ਜੂਨ, 2019)
 •    ਕੁੜੀ ਕਨੇਡਾ ਦੀ (ਆਖਰੀ ਕਿਸ਼ਤ ) / ਅਨਮੋਲ ਕੌਰ (ਨਾਵਲ - ਜੁਲਾਈ, 2019)
 •    ਕੁੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ( ਕਿਸ਼ਤ 1) / ਅਨਮੋਲ ਕੌਰ (ਨਾਵਲ - ਅਗਸਤ, 2018)
 • ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ